-
-
-JOIN NATIVE PLANET
Join our mailing list today and receive the latest indigenous news and information from Native Planet!

HELP US MAKE A DIFFERENCE
Each donation supports our cause and expands our efforts. (donations here via Paypal)
VOLUNTEER OPPORTUNITIES
Share your time, enthusiasm and skills to make a difference on our Planet!


Indigenous Communities from China

Achang | Bai | Blang | Bonan | Bouyei | Dai | Daur | De'ang | Dong | Dongxiang | Drung | Ewenki | Gelo | Hani | Hezhen | Hmong | Hui | Jing | Jingpo | Jino | Kazak | Khmu | Kirjiz | Korean | Lahu | Lhoba | Li | Lisu | Manchu | Maonan | Miao | Moinba | Mongolian | Mosuo | Mulam | Naxi | Nisu | Nu | Oroqen | Ozbek | Pumi | Qiang | Russian | Salar | She | Shui | Tajik | Tartar | Tibetan | Tu | Tujia | Uygur | Va | Xibe | Yao | Yi | Younuo | Yugur | Zhuang

......................................................................................................................................

Jingpo
 
Indigenous Group Jingpo
Location China, primarily Dehong Dai-Jingpo Autonomous Prefecture, Yunnan province; few reside in Nujiang Lisu Autonomous Prefecture
Estimated Population 120,000 (2004, China Internet Information Center)
Environment Mountains
Lifestyle Sedentary
Subsistence Agriculture (Primarily rice and corn, but also vegetables, beans, potatoes, and yams. Wild herbs gathered, as well as fruit)
Level of Assimilation Traditional
Language Family Jingpo
Classification:
Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Jingpo-Konyak-Bodo, Jinpo-Luish, Jingpo (Tibetan-Myanmese family of the Chinese-Tibetan language system)

Dialects:
Enkun, Shidan, Hkaku, Kauri, Dzili, Dulong
Website URLs http://www.china.org.cn/e-groups/shaoshu/shao-jingp.htm
http://www.chsource.org/Jingpo.htm
http://www.travelchinaguide.com/intro/nationality/jingpo/index.htm
http://www.chinatown-online.co.uk/pages/culture/ethnic/jingpo.html
http://www.chinagate.com.cn/english/1243.htm
http://www.fmprc.gov.cn/eng/ljzg/3584/t17891.htm
http://www.orientaltravel.com/people/Jingho.htm
NGOs none found

-
-
  Privacy Policy
  © 2004, Native Planet, A Non-Profit Organization
-