-
-
-JOIN NATIVE PLANET
Join our mailing list today and receive the latest indigenous news and information from Native Planet!

HELP US MAKE A DIFFERENCE
Each donation supports our cause and expands our efforts. (donations here via Paypal)
VOLUNTEER OPPORTUNITIES
Share your time, enthusiasm and skills to make a difference on our Planet!


Indigenous Communities from China

Achang | Bai | Blang | Bonan | Bouyei | Dai | Daur | De'ang | Dong | Dongxiang | Drung | Ewenki | Gelo | Hani | Hezhen | Hmong | Hui | Jing | Jingpo | Jino | Kazak | Khmu | Kirjiz | Korean | Lahu | Lhoba | Li | Lisu | Manchu | Maonan | Miao | Moinba | Mongolian | Mosuo | Mulam | Naxi | Nisu | Nu | Oroqen | Ozbek | Pumi | Qiang | Russian | Salar | She | Shui | Tajik | Tartar | Tibetan | Tu | Tujia | Uygur | Va | Xibe | Yao | Yi | Younuo | Yugur | Zhuang

......................................................................................................................................

Mongolian
 
Indigenous Group Mongolian
Location China, Inner Mongolia Autonomous Region, with the rest residing in Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Xinjiang, Qinghai, Gansu, Ningxia, Hebei, Henan, Sichuan, Yunnan and Beijing.
Estimated Population 4.8 million (2004, China Internet Information Center)
Environment Mountains / Highlands / Lowlands / Desert
Lifestyle Nomadic
Subsistence Animal Husbandry
Level of Assimilation Traditional
Language Family Mongolian
Classification:
Altaic, Mongolian, Eastern, Oirat-Khalkha, Khalkha-Buriat, Mongolian proper (Mongolian group of the Altaic language family).

Dialects:
Chahar, Ordos, Tumut, Shilingol, Ulanchab, Jo-uda, Jostu, Jirim, Ejine.
Website URLs www.china.org.cn/...
www.travelchinaguide.com/...
www.beijingportal.com.cn/...
www.chinatown-online.co.uk/...
www.chinagate.com.cn/...
www.fmprc.gov.cn/...
www.orientaltravel.com/...
NGOs www.smhric.org

-
-
  Privacy Policy
  © 2004, Native Planet, A Non-Profit Organization
-