-
-
-JOIN NATIVE PLANET
Join our mailing list today and receive the latest indigenous news and information from Native Planet!

HELP US MAKE A DIFFERENCE
Each donation supports our cause and expands our efforts. (donations here via Paypal)
VOLUNTEER OPPORTUNITIES
Share your time, enthusiasm and skills to make a difference on our Planet!


Indigenous Communities from China

Achang | Bai | Blang | Bonan | Bouyei | Dai | Daur | De'ang | Dong | Dongxiang | Drung | Ewenki | Gelo | Hani | Hezhen | Hmong | Hui | Jing | Jingpo | Jino | Kazak | Khmu | Kirjiz | Korean | Lahu | Lhoba | Li | Lisu | Manchu | Maonan | Miao | Moinba | Mongolian | Mosuo | Mulam | Naxi | Nisu | Nu | Oroqen | Ozbek | Pumi | Qiang | Russian | Salar | She | Shui | Tajik | Tartar | Tibetan | Tu | Tujia | Uygur | Va | Xibe | Yao | Yi | Younuo | Yugur | Zhuang

......................................................................................................................................

Qiang
 
Indigenous Group Qiang
Location China, Sichuan Province, primarily in Maowen Qiang Autonomous Prefecture
Estimated Population 198,300 (2004, China Internet Information Center)
Environment Mountainous Forests
Lifestyle Sedentary
Subsistence Hunters / Animal Husbandry / Agriculture (millet, highland barley, potatoes, winter wheat and buckwheat)
Level of Assimilation Traditional / Assimilated
Language Family Qiang
Classification:
Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Tangut-Qiang, Qiangic (belongs to the Tibeto-Burman group and is classified under the Qiang branch of the Sino-Tibetan language family).

Dialects:
Northern: Yadu, Weigu, Cimulin, Luhua. Southern: Dajishan, Taoping, Longxi, Mianchi, Heihu, Sanlong, Jiaochang.
Website URLs www.china.org.cn/...
www.chsource.org/...
www.travelchinaguide.com/...
www.chinatown-online.co.uk/...
www.chinagate.com.cn/...
www.fmprc.gov.cn/...
www.orientaltravel.com/...
NGOs none found

-
-
  Privacy Policy
  © 2004, Native Planet, A Non-Profit Organization
-