-
-
-JOIN NATIVE PLANET
Join our mailing list today and receive the latest indigenous news and information from Native Planet!

HELP US MAKE A DIFFERENCE
Each donation supports our cause and expands our efforts. (donations here via Paypal)
VOLUNTEER OPPORTUNITIES
Share your time, enthusiasm and skills to make a difference on our Planet!


Indigenous Communities from China

Achang | Bai | Blang | Bonan | Bouyei | Dai | Daur | De'ang | Dong | Dongxiang | Drung | Ewenki | Gelo | Hani | Hezhen | Hmong | Hui | Jing | Jingpo | Jino | Kazak | Khmu | Kirjiz | Korean | Lahu | Lhoba | Li | Lisu | Manchu | Maonan | Miao | Moinba | Mongolian | Mosuo | Mulam | Naxi | Nisu | Nu | Oroqen | Ozbek | Pumi | Qiang | Russian | Salar | She | Shui | Tajik | Tartar | Tibetan | Tu | Tujia | Uygur | Va | Xibe | Yao | Yi | Younuo | Yugur | Zhuang

......................................................................................................................................

Zhuang
 
Indigenous Group Zhuang
Location China, Guangxi, Yunnan, Guangdong, Guizhou and Hunan provinces.
Estimated Population 15 million
Environment Sub-tropical Mountains, both urban and rural
Lifestyle Sedentary
Subsistence Rural Zhuang primarily support themselves practicing subsistence agriculture [rice, yam, corn, sugar cane, bananas, longan, litchis, pineapples, shaddock and mangos].
Urban Zhuang are employed in a wide variety of fields.
Level of Assimilation Assimilated
Language Family Zhuang
Classification:
Tai-Kadai, Kam-Tai, Be-Tai, Tai-Sek, Tai, Northern (belongs to the Chinese-Tibetan language family).

Dialects:
Northern (Yongbei, Liujiang, Youjiang, Guibian, Qiubei, Hongshuihe, Guibei),
Southern (Yongnan, Zuojiang, De-Jing, Yan-Guang, Wen-Ma).
Website URLs http://www.china.org.cn/...
http://www.chsource.org/...
http://www.travelchinaguide.com/...
http://www.beijingportal.com.cn/...
http://www.chinatown-online.co.uk/...
http://www.chinagate.com.cn/...
http://www.fmprc.gov.cn/...
NGOs none found

-
-
  Privacy Policy
  © 2004, Native Planet, A Non-Profit Organization
-